Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan De Kracht van Sport verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van deelnemers aan onze reizen en vrijwilligerswerk en bezoekers van onze website en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Kracht van Sport is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kracht van Sport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanmeldgegevens: Je voor- en achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, werk, studie, je motivatie voor deelname aan onze reizen of vrijwilligerswerk, verwachtingen, interesses, eerdere ervaringen, andere voorkeuren, afname van additionele diensten en je IP-adres ter voorkoming van SPAM;
 • Betalingsgegevens: Details over betalingen van en naar je en details van diensten die je bij ons hebt gekocht via de webshop of na bankoverboeking;
 • Identificatiegegevens: Voor het organiseren van reizen en vrijwilligerswerk, zoals bij het boeken en/of inchecken van vluchten, zijn aanvullende persoonsgegevens vereist, zoals je paspoort- of identiteitskaartgegevens, waaronder het nummer en de vervaldatum van je paspoort of identiteitskaart.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Kracht van Sport verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens over je gezondheid: Het doorgeven van je voedingsbehoeften, danwel dieeteisen en/of allergische, medische, danwel lichamelijke aandoeningen is van belang voor het op een verantwoorde wijze deel te kunnen nemen aan onze reizen of vrijwilligerswerk.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan om deze informatie door ons te laten verwijderen contact met ons op via info@dekrachtvansport.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kracht van Sport verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Organisaeren van reizen;
 • Informeren van deelnemers aan reizen via de Travefy reisapp;
 • Faciliteren van vrijwilligerswerk;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Contact met je op te kunnen nemen;
 • De Kracht van Sport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kracht van Sport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kracht van Sport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt. Wanneer het gaat om persoonsgegevens van deelnemers aan onze reizen en vrijwilligerswerk hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na einde van de betreffende activiteit, voor zover deze niet de wettelijke bewaartermijn in de weg staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kracht van Sport verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je tot de organisatie van reizen of vrijwilligerswerk of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Kracht van Sport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Kracht van Sport uitsluitend de strikt noodzakelijke persoonsgegevens aan andere derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met je tot de organisatie van reizen of vrijwilligerswerk, zoals het boeken van vluchten, transport, accommodaties, excursies, etc.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kracht van Sport maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kracht van Sport neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van De Kracht van Sport. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden en medewerkers van De Kracht van Sport, zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dekrachtvansport.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Kracht van Sport en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@dekrachtvansport.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

De Kracht van Sport wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Laatste wijziging: 2 mei 2021.